Regulacje prawne dla opiekunów z Europy Wschodniej

 
Zatrudnienie zgodne z prawem.
Ustawa Unii Europejskiej o swobodnym przepływie osób reguluje świadczenia usług i swobodny przepływ pracowników na warunkach umownych z krajami partnerskimi w Europie Wschodniej. Dzieki regulacjom Uni Europejskiej ludzie z Europy Wschodniej mogą być zatrudniani przez agencje w Niemczech lub pracować jako samozatrudnienie. Istnieją trzy różne warianty, które mogą być brane pod uwagę w tym celu:
  • Europejskie przedsiębiorstwo usługowe jako stosunek pracy dla opiekunów
  • Europejska firma usługowa jako zatrudnienie organów nadzoru
Poprzez zatrudnienie w agencji opiekun przyjeżdża do pracy na terytorium Niemiec. Od osoby gotowej do pracy wymagane jest Świadectwo oddelegowania A1. Umowa zawierana jest wyłącznie z pracodawcą lub agencją. Ten ostatni płaci następnie składki na ubezpieczenie społeczne i oczywiście podatki.

Samozatrudnienie opiekunów w UE
Za pośrednictwem przedsiębiorstwa unijnego opiekunowie mogą być zatrudniani bezpośrednio przez klienta, ponieważ maja oni własną działalność gospodarczą. Ze względu na europejską swobodę świadczenia usług są one następnie tymczasowo zatrudniane w Niemczech. Opiekunowie ci są również umieszczani za pośrednictwem agencji, które ich nie zatrudniają, a jedynie świadczą usługę pośrednictwa za opłatą. W czasie pobytu na terenie Niemiec pracownik musi mieć dostęp do zaświadczenia o ubezpieczeniu społecznym, jak również rejestrację urzędu skarbowego.

Umowy
  • Umowa o świadczeniu usług
Umowa o świadczeniu usług reguluje wszystkie sprawy związane z korzystaniem z usług opiekuna w niemieckim prywatnym gospodarstwie domowym. Umowa o świadczeniu usług zawierana jest pomiędzy rodziną i zagraniczną firmą wysyłającą lub z niezależnym opiekunem. Reguluje ona między innymi zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie, godziny pracy (40 godzin tygodniowo), czas wolny dla opiekuna, zakres obowiązków, przerwę, zakończenie pracy itp.

  • Umowa maklerska i doradztwo
Umowa maklerska i doradcza reguluje wszystkie sprawy związane z naszymi usługami maklerskimi i doradczymi. Umowa ta jest zawierana pomiędzy klientem a nami

Korzystanie z prywatnego samochodu
Korzystanie z prywatnego samochodu lub innego pojazdu odbywa się wyłącznie na ryzyko właściciela pojazdu. Uszkodzenia pojazdu spowodowane przez opiekuna nie podlegają zwrotowi. Zalecamy, aby w razie potrzeby odpowiednio dostosować swoje ubezpieczenie- jeśli to konieczne.

Budżet gospodarstwa domowego
Opiekun zobowiązany jest do administrowania przekazaną mu w imieniu rodziny kwotą pieniężną w charakterze powiernika i do prowadzenia jej rachunku domowego. Do księgi budżetowej dołącza się rachunki dotyczący każdego wydatku. Koszty, które nie zostaną udokumentowane, muszą zostać zwrócone przez opiekuna. Radzimy aby rodzina wraz z opiekunem sprawdzała książkę budżetową w ustalonych odstępach czasu. Przegląd ten powinien odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

Zatrudnienie opiekuna przez samego klienta
Klient może również zatrudnić opiekuna zgodnie z prawem niemieckim na podstawie umowy o pracę. Należy w tym przypadku przestrzegać wszystkich zobowiązań finansowych i pracowniczych. Chociaż jest to możliwe, to jednak wiąże się z dużym nakładem pracy dla klienta i dlatego jest bardzo rzadko praktykowane.